Vatten

Vatten ger liv och utan vatten skulle inget levande finnas. Vi behöver alla förhålla oss till att vatten inte är en oändlig resurs. 2,5 % av allt vatten på jorden är sötvattenoch endast en tredjedel av det kan vi använda som dricksvatten.

En genomsnitts svensk gör åt på 140 liter drickbart vatten om dagen.

Genom att minska vår förbrukning sparar vi inte bara vatten, utan vi sparar samtidigt energi och minskar en mängd olika former av föroreningar.


Observation och analys

Vi har en grävd brunn som ger oss dricksvatten. På sommaren, från ungefär slutet av juli fram till oktober, finns en risk att brunnen sinar. 

Från oktober fram till juni har vi mycket god tillgång på vatten i brunnen. Vi behöver lösa dricksvattenfrågan på sensommaren när torka råder.


Vi behöver se till att ha vatten för disk och tvätt.
Vi behöver se till att ha vatten till våra odlingar.

Vi vill öka den biologiska mångfalden.


Med en observation och analys av platsen och vårt vattenbehov, har vi kommit fram till att med en väl genomförd design klarar vi oss med den brunn vi har. Vi ska ha en låg förbrukning av hushållsvatten och återbruka disk- och tvättvatten samt fånga och lagra det vatten som kommer av regn.

Vi behöver minska förbrukningen av vatten i hushållet och bygga upp bra mullrika jordar samt utöka perenna odlingar som klarar torka bättre.

På våren när det fortfarande är gott om vatten i brunnen rengör vi och fyller en tank på 1000 liter dricksvatten, som står i nedre delen av ladugården som reserv innan höstens regn börjar fylla på brunnen igen.

2022 var första tillfället som vi använde den vatten reserven och då tog vi ut 350 liter vatten som täckte vårt färskvattenbehov under tre månader.

När jag grävde ner ny el till ladugården passade jag på att lägga ner en vattenslang som kan kopplas till det befintliga vattensystemet.

Under ladugården kan det placeras flera vattentankar.

[skapa integrerade system]

Design

För att lösa det största vattenslukande systemet på platsen - vattentoalett och dusch – har vi tagit bort det, och anlagt ett nytt avloppssystem för BDT-vatten. Det går till tre reningsdammar som också fungerar tillbevattning av odlingarna. [producera inget avfall]

Dammarna har även funktionen att den biologiskamångfalden ökar.

[använda kantzoner och marginaler][använd och värdesätt mångfald]


Vi har tagit bort varmvattenberedaren som fanns ihuset och värmer allt vatten på vedspisen.

På sommaren tvättar vi oss i sjön som ligger 300 meterfrån Karamåla.

Vi tvättar kläder mycket sparsamt, och framför allt på sommaren går det alldeles utmärkt att tvätta för hand.

Vi lagrar regnvatten i fem 1000-literstankar som kan användas på sommaren till framför allt disk och tvätt.

Storleken på taken är värdefull resurs för att samla regnvatten. Ytan på vårt hus är 130 kvm och lagården är på 200 kvm. Det blir 330 kvm takyta.

Dammarnas yta inklusive den nyaste bevattningsdammen är 72 kvm.

Sammanlagt på ett år kan vi samla 185 kubikmetervatten. Filter är borträknat då vi inte använder det.

Från hängrännor fylls och passerar vattnet till fyra IBC tankar som i sin tur är kopplade till dammarna med överfyllningsskydd.

I dammarna kan vi lagra ca 90 kubikmeter vatten.

[fördröja flöden och lagra energi]


Hösten 2023 började vi gräva en bevattningsdammsom kommer att rymma ca 50 kubikmeter när den är färdig. Eftersom vi gräver för hand så delar vi upp arbetet under två år. Under 2024 lägger vi i en dammduk tillfälligt, för att kunna ta hand om allt regnvatten så snart som möjligt. Hösten 2024 ska dammen grävas klart och då har vi också fått en möjlighet att utvärdera storlek och form.

[använda små och långsamma lösningar]


Dammen är placerad så högt i landskapet som möjligtför att kunna ta regnvatten från byggnaderna. När dammen är fylld till brädden kommer vattnet rinna vidare till en redan etablerad swale som är placerad ovanför trädgårdslandet i öster.

Dammens placering möjliggör att ytterligare en bevattningsdamm kan grävas i framtiden, som kan sammankopplas för att kommunicera med varandra.

[skapa integrerade system]


Vårt vattensystem bygger på självtryck och handvattning, det gör oss oberoende av pumpar och sparar på resurser.

Alla våra odlingar bygger på upphöja bäddar och täckodling för att höja mullhalten i jorden, och för attöka den naturliga möjligheten att hålla vatten och motverka avdunstning.

[designa från mönster till detalj]